Tin nổi bật

Chỉ đạo điều hành của lãnh đạo phường

V/v phê duyệt BCKTKT CT: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường, cống thoát nước tổ 2, khu3B
V/v phê duyệt BCKTKT CT: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường, cống thoát nước tổ 2, khu3B
V/v phê duyệt BC KT-KT CT: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường và hệ thống thoát nước dốc sau TA cũ khu 2B
V/v phê duyệt BC KT-KT CT: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường và hệ thống thoát nước dốc sau TA cũ khu 2B
Kiện toàn HĐ Nghĩa vụ Quân sự phường
Kiện toàn HĐ Nghĩa vụ Quân sự phường
Kiện toàn BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết XD đời sống VH"
Kiện toàn BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết XD đời sống VH"
V/v kiện toàn BCĐ PCGD-XMC 2018
V/v kiện toàn BCĐ PCGD-XMC 2018
V/v thành lập đoàn tự kiểm tra, đánh giá PCGD-XMC 2018
V/v thành lập đoàn tự kiểm tra, đánh giá PCGD-XMC 2018
V/v phe duyệt KQ chỉ định thầu CT: Cải tạo Nhà văn hóa khu 1A
V/v phe duyệt KQ chỉ định thầu CT: Cải tạo Nhà văn hóa khu 1A
V/v chỉ định thầu thi công XDCT: Cải tạo nhà văn hóa khu 1A
V/v chỉ định thầu thi công XDCT: Cải tạo nhà văn hóa khu 1A
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  |  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |