Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Lĩnh vực: BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bồi thường hợp lệ
Lệ phí: Không
Nội dung: *Trình tự thực hiện:
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày bản án, quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải chuyển ngay hồ sơ đề nghị bồi thường đến cơ quan tài chính có trách nhiệm bảo đảm kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để cấp kinh phí chi trả bồi thường.
- Trường hợp cơ quan có trách nhiệm bồi thường có cơ quan quản lý cấp trên thì gửi hồ sơ để cơ quan quản lý cấp trên thẩm định.
- Chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi nhận được kinh phí, cơ quan có trách nhiệm bồi thường tổ chức chi trả cho người bị thiệt hại hoặc nhân thân người bị thiệt hại. Việc chi trả được thực hiện một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển Khoản theo thỏa thuận.
*Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
*Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị cấp bồi thường kinh phí
- Bản sao văn bản, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ
- Bản án, quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật.
*Thời hạn giải quyết hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bồi thường hợp lệ.
*Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan có trách nhiệm bồi thường.
*Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
*Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
*Lệ phí: Không.
*Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giao nhận tiền bồi thường phù hợp với hình thức giao nhận tiền.
*Yêu cầu Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.
*Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009;
- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP Quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
- Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 của liên Bộ Tư pháp, Tài chính, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nướctrong hoạt động quản lý hành chính;
- Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
 
File đính kèm: Tải file