Tin nổi bật

Quy hoạch/ kế hoạch/ chính sách thu gom, tái chế và xử lý chất thải, quản lý và khai thác tài nguyên thiên nhiên

V/v tiếp tục tăng cường hoạt động xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh
V/v tiếp tục tăng cường hoạt động xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh