Tin nổi bật

TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT TTHC

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tính đến ngày 04/6/2019
Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tính đến ngày 04/6/2019
Quyết định số 1943/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: danh mục thủ tục hành chính thay thế; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 1943/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: danh mục thủ tục hành chính thay thế; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
    Ngày đăng: 28/5/2019     Số lần download: 550
    Dung lượng File: 10 MB     Download
Công văn số 1863/UBND-TNMT v/v hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2019
Công văn số 1863/UBND-TNMT v/v hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2019
    Ngày đăng: 22/5/2019     Số lần download: 435
    Dung lượng File: 3 MB     Download
Quyết định v/v công bố danh mục TTHC mới ban hành;TTHC được sửa đổi, bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
Quyết định v/v công bố danh mục TTHC mới ban hành;TTHC được sửa đổi, bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
    Ngày đăng: 9/5/2019     Số lần download: 396
    Dung lượng File: 6 MB     Download
Quyết định v/v công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế
Quyết định v/v công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế
    Ngày đăng: 9/5/2019     Số lần download: 392
    Dung lượng File: 7 MB     Download
Quyết định v/v công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động TB&XH
Quyết định v/v công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động TB&XH
    Ngày đăng: 9/5/2019     Số lần download: 445
    Dung lượng File: 11 MB     Download
Quyết định v/v công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương
Quyết định v/v công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương
    Ngày đăng: 9/5/2019     Số lần download: 451
    Dung lượng File: 13 MB     Download
Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh
Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh
    Ngày đăng: 3/4/2019     Số lần download: 423
    Dung lượng File: 8 MB     Download
Trang: 1  |  2 |