Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)
Lĩnh vực: THỦY LỢI
Thời gian giải quyết: 7 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung:
File đính kèm: Tải file