Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 05 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: *Thành phần hồ sơ:
*Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi.(Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng).
 
File đính kèm: Tải file