Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục Tiểu học
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: Không
Nội dung: * Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã;
- UBND cấp xã kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; viết phiếu tiếp nhận, hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức;
- Cá nhân, tổ chức căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến UBND xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Tờ trình đề nghị thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học;
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ngư­ời dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục;
+ Văn bản nhận bảo trợ của một trường tiểu học cùng địa bàn trong huyện;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục Đào tạo, trường tiểu học có liên quan.
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính
* Lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC:
- Hỗ trợ yêu cầu phổ cập giáo dục tiểu học của địa phư­ơng;
- Được một trường tiểu học nhận bảo trợ và giúp cơ quan có thẩm quyền quản lí về các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31 của Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;
- Có giáo viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 36 của Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Có phòng học theo quy định tại Điều 46 của Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục va Đào tạo hợp nhất Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung Điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.
 
 
File đính kèm: Tải file