Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: Không
Nội dung: * Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn;
- UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; viết phiếu tiếp nhận, hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức;
- Cá nhân, tổ chức căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến UBND xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
1) Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập công lập:
+ Tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;
+ Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên giảng dạy tại lớp đó.
2) Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục:
+ Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;
+ Giấy chứng nhận đất đai, tài sản hợp lệ;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường, thị trấn
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục Đào tạo UBND cấp huyện
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cho phép thành lập hoặc không cho phép thành lập.             
* Lệ phí: Không            
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không   
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập khi bảo đảm các điều kiện sau:   
* Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập công lập:
- Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình;
- Có giáo viên đạt trình độ theo quy định tại Điều 38 của 33 của Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu theo quy định tại Điều 31, Điều 32, Điều 33 của Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục:
- Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được thành lập chỉ nhằm thực hiện mục tiêu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình, phù hợp với nhu cầu của địa phương, góp phần cùng Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục;
- Có đủ số lượng giáo viên theo tiêu chuẩn quy định Điều 22 và điểm đ Khoản 1 Điều 19 của Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu bảo đảm theo quy định tại Điều 30 của Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (sau đây gọi chung là chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục) phải đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 16 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có bản cam kết bảo đảm an toàn cho trẻ khi trẻ ở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;
- Số lượng trẻ em trong 1 (một) cơ sở giáo dục mầm non tư thục không quá 50 (năm mươi) trẻ;
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non (gọi tắt là Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT).
 
- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục; Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
 
 
 
 
 
 
 
File đính kèm: Tải file