Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: Do đoàn kiểm tra quyết định
Lệ phí: Không
Nội dung: * Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn;
- UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; viết phiếu tiếp nhận, hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức;
- Cá nhân, tổ chức căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến UBND xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, biên bản kiểm tra, các văn bản của phòng Giáo dục và Đào tạo đối với các trường hợp vi phạm phải đình chỉ theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: Do đoàn kiểm tra quyết định.
* Lưu ý: Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra, xác nhận lý do đình chỉ, ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Quyết định đình chỉ cần nêu rõ lý do, thời hạn đình chỉ hoạt động và biện pháp khắc phục.
- Hết thời gia đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động trở lại.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng GD&ĐT cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn.
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính             
* Lệ phí: Không                            
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không   
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003
- Luật Giáo dục của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 38/2005 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010.
- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục; Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
 
File đính kèm: Tải file