Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục bầu hòa giải viên
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 04 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: * Thành phần hồ sơ:
- Danh sách người được đề nghị công nhận là hòa giải viên.
- Biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản về kết quả biểu quyết bầu hòa giải viên.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
File đính kèm: Tải file