Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: - Trường hợp cấp lại do Giấy xác nhận hết hiệu lực: như cấp mới - Trường hợp cấp lại do Giấy xác nhận bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần; bị rách, nát hoặc cháy: + Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ + Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy xác nhận có văn bản yêu cầu bổ sung.
Lệ phí: Không
Nội dung:
5.1 Thành phần hồ sơ
  1. Trường hợp cấp lại do Giấy xác nhận hết hiệu lực: như cấp mới
2. Trường hợp cấp lại do Giấy xác nhận bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần; bị rách, nát hoặc cháy:
+ Giấy đăng ký cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất để chế biến lại.
+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu công và doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (nếu có).
5.2 Số lượng hồ sơ
  02 bộ
+ 01 bộ nộp tại UBND phường
+ 01 bộ đơn vị xin cấp lưu giữ
5.3 Lệ phí: Không
5.4 Thời gian giải quyết:
- Trường hợp cấp lại do Giấy xác nhận hết hiệu lực: như cấp mới
- Trường hợp cấp lại do Giấy xác nhận bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần; bị rách, nát hoặc cháy:
+ Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy xác nhận có văn bản yêu cầu bổ sung.
5.5 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự làm việc Thời gian giải quyết công việc Trách nhiệm bộ phận liên quan
B1 - Tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp tại: UBND phường nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lạiđể chế biến lại.
- UBND phường kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu, tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày lấy kết quả.
½  ngày  
 
 
 
BPMC
B2 -Thẩm định hồ sơ 8 ngày Bộ phận VHTT
B3 -Trình Lãnh đạo phê duyệt 1 ngày Lãnh đạo UBND phường
B4 -Trả kết quả ½  ngày BPMC
5.6 Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất để chế biến lại.
File đính kèm: Tải file