Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Lĩnh vực: GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: Không
Nội dung: 1.1. Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy
ban nhân dân cấp xã;
b) Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy
định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ
chức, cá nhân trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định cho phép cơ sở giáo dục khác
thực hiện chương trình giáo dục tiểu học; nếu chưa cho phép thì có văn bản
thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do và hướng giải quyết.
1.2. Cách thức thực hiện
Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Hồ sơ gồm:
- Tờ trình đề nghị cho phép thực hiện chương trình giáo dục tiểu học;
- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến
phụ trách cơ sở giáo dục;
- Văn bản nhận bảo trợ của một trường tiểu học cùng địa bàn trong huyện.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết
20 ngày làm việc.
1.5. Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
1.6. Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp xã
1.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục
tiểu học của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
1.8. Lệ phí
Không.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Không.
1.10. Yêu cầu, điều kiện:
- Đáp ứng yêu cầu hỗ trợ phổ cập giáo dục tiểu học của địa phương.
- Được một trường tiểu học nhận bảo trợ và giúp cơ quan có thẩm quyền
quản lý về chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học, sách giáo khoa và tài liệu
tham khảo, hoạt động giáo dục, hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục trong trường,
đánh giá, xếp loại học sinh.
- Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn theo quy định.
- Phòng học:
+ Bảo đảm đúng quy cách, đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về
mùa đông, an toàn cho giáo viên và học sinh theo quy định về vệ sinh trường
học; có điều kiện tối thiểu dành cho học sinh khuyết tật học tập thuận lợi;
+ Có các thiết bị: Bàn, ghế học sinh đúng quy cách và đủ chỗ ngồi cho
học sinh; bàn, ghế giáo viên; bảng lớp; hệ thống đèn và hệ thống quạt (ở nơi có
điện); hệ thống tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học.
1.11. Căn cứ pháp lý
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
File đính kèm: Tải file