Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập
Lĩnh vực: GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: Không
Nội dung: * Trình tự, thủ tục:
(1). Đối với cá nhân, tổ chức có yêu cầu
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa/UBND cấp xã.
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả.
- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận một cửa/ UBND cấp xã nhận kết quả.
(2). Đối với Cơ quan hành chính nhà nước
- Cán bộ tại Bộ phận một cửa/ UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức;
- UBND cấp xã dự thảo văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;
- Căn cứ kết quả thẩm định của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản hoặc thông báo kết quả thẩm định.
- Cán bộ tại Bộ phận một cửa/ UBND cấp xã trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy định;
            *Lưu ý: Trường hợp nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục vi phạm nghiêm trọng các quy định về tổ chức hoạt động hoặc hết hạn đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ. Trình tự, thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Trường mầm non.
* Các thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.
* Thành phần hồ sơ 
- Hồ sơ gồm có: Văn bản đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
- Số lượng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ.
* Thời hạn giải quyết: k,
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Cơ quan trực tiếp giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi giấy phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục và Quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
* Lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
* Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
* Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo về Quyết định Ban hành Điều lệ trường mầm non;
- Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục;
File đính kèm: Tải file