Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 07 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: * Thành phần hồ sơ:
Giấy đề nghị thanh toán thù lao của hòa giải viên có ghi rõ họ, tên, địa chỉ của hòa giải viên; tên, địa chỉ tổ hòa giải; số tiền đề nghị thanh toán; nội dung thanh toán (có danh sách các vụ, việc trong trường hợp đề nghị thanh toán thù lao cho nhiều vụ, việc); chữ ký của hòa giải viên; chữ ký xác nhận của tổ trưởng tổ hòa giải.
Xuất trình Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở để đối chiếu khi cần thiết.
          * Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
 
File đính kèm: Tải file