Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục xác nhận theo yêu cầu của người dân
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: Trong ngày làm việc
Lệ phí: 3.000đ/ 1 trường hợp
Nội dung: * Trình tự thực hiện:
- Công dân chuẩn bị hồ sơ cần xác nhận nộp tại bộ phận “Một cửa” UBND xã, phường, thị trấn.
- Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) trình lãnh đạo phường xem xét xác nhận.
- Công dân nhận kết quả và nộp lệ phí tại bộ phận “Một cửa” của UBND xã, phường, thị trấn 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn xác nhận theo yêu cầu;
+ Bản chính Hộ khẩu gia đình (xuất trình);
+ Bản chính Chứng minh thư nhân dân (xuất trình);
+ Giấy tờ cần xác nhận.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ               
* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan phối hợp: Không
* Kết quả thực hiện TTHC: UBND cấp xã xác nhận vào đơn xin xác nhận theo yêu cầu.
* Lệ phí: 3.000đ/ 1 trường hợp
* Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 29/6/2015 về nhiệm vụ, Quyền hạn của UBND xã, phường, thị trấn
- Điều 20 Luật Dân sự năm 2005 về năng lực hành vi dân sự của người chưa thành niên đủ từ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.
- Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, chứng minh thư nhân dân; qui định không thu, miễn thu và bãi bỏ một số nội dung thu đối với lệ phí hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 
 
File đính kèm: Tải file