Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản
Lĩnh vực: NÔNG NGHIỆP & PTNT
Thời gian giải quyết: Ngay khi tiếp nhận hồ sơ
Lệ phí: Không
Nội dung: 1. Trình tự thực hiện: 
+ Cá nhân đem hợp đồng và biên bản nghiệm thu hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản đến UBND cấp xã đề nghị xác nhận;
+ UBND cấp xã kiểm tra và xác nhận việc thực hiện hợp đồng cho cá nhân người nông dân;
2.  Cách thức thực hiện: Trực tiếp
3.  Thành phần hồ sơ: 
+  Hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp hoặc tổ chức đại diện của nông dân với nông dân (ban hành kèm theo Phụ lục số 01 của Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT, kèm theo thủ tục hành chính này);
+ Biên bản nghiệm thu hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp hoặc tổ chức đại diện của nông dân với nông dân;
4. Số lượng hồ sơ: Không quy định.
5. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Ngay khi tiếp nhận hồ sơ
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã
8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận
9.  Lệ phí: Không
10. Tên mẫu đơn: Mẫu hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (ban hành kèm theo Phụ lục số 01 của Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT, kèm theo thủ tục hành chính này);
11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
12.  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;
+ Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.
 
 
File đính kèm: Tải file