Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn bẩy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Lệ phí: Không
Nội dung: 1.1 Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
 Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã (khi được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền bằng văn bản) để xem xét, xác nhận.
Bước 2: Xác nhận và gửi đề án bảo vệ môi trường đơn giản:
Trong thời hạn bẩy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản, cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp chưa xác nhận, cơ quan có thẩm quyền xác nhận thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Ủy ban nhân dân cấp xã gửi một (01) bản xác nhận đăng ký kèm theo đề án đơn giản đã xác nhận cho chủ cơ sở; gửi một (01) bản xác nhận đề án cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.
1.2 Cách thức thực hiện: không quy định
1.3 Thành phần, số lượng hồ sơ
*/ Thành phần hồ sơ:
- Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT;
          - Ba (03) bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định tại Phụ lục 14b ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT- BTNMT.
*/ Số lượng hồ sơ:
1.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn bẩy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
1.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ cơ sở
1.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan được ủy quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
1.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.
1.8 Phí, lệ phí: Không quy định
1.9 Các mẫu đơn
Mẫu đơn quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản:
- Phụ lục 10b: Mẫu xác nhận đã cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
- Phụ lục 13: Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
- Phụ lục 14b: Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
1.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định
1.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
 
 
File đính kèm: Tải file