Tin nổi bật

Thông tin kế hoạch sử dụng đất

Công bố "Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050"
Ngày 27/3/2015, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 816/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050".
UBND thành phố Cẩm Phả công bố công khai "Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050" bao gồm các hồ sơ, tài liệu sau:

(1) Quyết định phê duyệt quy hoạch;
(2) Quyết định ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

(3) Các bản đồ quy hoạch:
 
1. Sơ đồ vị trí và mối liên vệ vùng

2. Sơ đồ Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đến năm 2020

3. Sơ đồ định hướng phát triển không gian