Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của Thành phố

Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 18 ô đất thuộc dự án các nhóm nhà ở tại phường Quang Hanh

Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 18 ô đất thuộc dự án các nhóm nhà ở tại phường Quang Hanh

Các tin liên quan: