Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của Thành phố

Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 5/3/2018 về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 3) năm 2018 đối với 14 ô đất thuộc dự án các nhóm nhà ở tại phường Cẩm Sơn, Cẩm Bình

Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 5/3/2018 về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 3) năm 2018 đối với 14 ô đất thuộc dự án các nhóm nhà ở tại phường Cẩm Sơn, Cẩm Bình

Các tin liên quan: