Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của Thành phố

Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 10/1/2018 về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 đối với ô đất dịch vụ tại Dự án khu Văn phòng làm việc của các đơn vị hành chính sự nghiệp

Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 10/1/2018 về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 đối với ô đất dịch vụ tại Dự án khu Văn phòng làm việc của các đơn vị hành chính sự nghiệp

Các tin liên quan: