Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của Thành phố

Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 01/2/2018 về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 02 ô đất thuộc dự án nhóm nhà ở tại phường Cẩm Thịnh, Cẩm Bình

Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 01/2/2018 về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 02 ô đất thuộc dự án nhóm nhà ở tại phường Cẩm Thịnh, Cẩm Bình

Các tin liên quan: