Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của Thành phố

Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục địa điểm đổ chất nạo vét trên bờ và ngoài biển thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh năm 2019

Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục địa điểm đổ chất nạo vét trên bờ và ngoài biển thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh năm 2019

Các tin liên quan: