Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của Thành phố

Quyết định số 5207/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất thuộc dự án Khu dịch vụ thương mại tại khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình

Quyết định số 5207/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất thuộc dự án Khu dịch vụ thương mại tại khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình

Các tin liên quan: