Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của Thành phố

Thông báo số 689/TB-UBND ngày 26/12/2019 về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các ô đất đấu giá không thành thuộc dự án Nhóm nhà ở tại khu Cao Sơn 3

Thông báo số 689/TB-UBND ngày 26/12/2019 về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các ô đất đấu giá không thành thuộc dự án Nhóm nhà ở tại khu Cao Sơn 3

Các tin liên quan: