Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của Thành phố

Văn bản số 597/UBND-TTPTQĐ ngày 05/02/2018 về thông tin tuyên truyền đấy giá quyền sử dụng đất trên địa bàn

Văn bản số 597/UBND-TTPTQĐ ngày 05/02/2018 về thông tin tuyên truyền đấy giá quyền sử dụng đất trên địa bàn

Các tin liên quan: