Tin nổi bật

Chỉ đạo điều hành của lãnh đạo phường

Lịch trực
Lịch trực
V/v giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Lan Tổ 6, khu 2A
V/v giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Lan Tổ 6, khu 2A
Về hoạt động của Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ
Về hoạt động của Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ
Khen thươgrn tập thể, cá nhân có thành tích XS trong thực hiện NQ 18
Khen thươgrn tập thể, cá nhân có thành tích XS trong thực hiện NQ 18
Khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức HCM
Khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức HCM
V/v kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, xác định ranh giới để phối hợp thực hiện DA dân cư đô thị
V/v kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, xác định ranh giới để phối hợp thực hiện DA dân cư đô thị
V/v niêm yết công khai hồ sơ cấp đổi Giấy CNQSD Đ hộ ông Nguyễn Văn Thái Tổ 1, khu 6A
V/v niêm yết công khai hồ sơ cấp đổi Giấy CNQSD Đ hộ ông Nguyễn Văn Thái Tổ 1, khu 6A
V/v kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát TTHC
V/v kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát TTHC
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  |  11 | 12 | 13 |