Tin nổi bật

Chỉ đạo điều hành của lãnh đạo phường

Thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát các cơ sở tiểu thủ công nghiệp
Thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát các cơ sở tiểu thủ công nghiệp
V/v điều hòa vốn XDCB năm 2018
V/v điều hòa vốn XDCB năm 2018
V/v phân công Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí
V/v phân công Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí
Thành lập tổ công tác kiểm tra ANTT, PCCN tuyến biển
Thành lập tổ công tác kiểm tra ANTT, PCCN tuyến biển
Kiện toàn BCĐ Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019
Kiện toàn BCĐ Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019
Phân công nhiệm vụ cho CC,NHĐKCT phường Cẩm Trung
Phân công nhiệm vụ cho CC,NHĐKCT phường Cẩm Trung
Phân công công việc Chủ tịch, các Phó CT, Ủy viên UBND phường
Phân công công việc Chủ tịch, các Phó CT, Ủy viên UBND phường
Kiện toàn BCĐ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng thoe tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Kiện toàn BCĐ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng thoe tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Trang: 1 | 2 | 3 | 4  |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |