Tin nổi bật

Chỉ đạo điều hành của lãnh đạo phường

QĐ công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015
QĐ công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015
V/v phê duyệt quyết toán DA hoàn thành CT: Xây mới và cải tạo cống thoát nước khu phố 5A, 4B, 4C
V/v phê duyệt quyết toán DA hoàn thành CT: Xây mới và cải tạo cống thoát nước khu phố 5A, 4B, 4C
V/v thành lập Đội tự quản đảm bảo ANTT khu phố 2A
V/v thành lập Đội tự quản đảm bảo ANTT khu phố 2A
V/v phân bổ nhu cầu tăng thêm lương, phụ cấp cán bộ, công chức UBND phường theo NĐ 72/2018/NĐ-CP
V/v phân bổ nhu cầu tăng thêm lương, phụ cấp cán bộ, công chức UBND phường theo NĐ 72/2018/NĐ-CP
V/v kiện toàn BCĐ công tác Dân số _KHHGĐ phường Cẩm Trung
V/v kiện toàn BCĐ công tác Dân số _KHHGĐ phường Cẩm Trung
V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thảnh tích SX trong công tác Hội Cựu giáo chức phường CT
V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thảnh tích SX trong công tác Hội Cựu giáo chức phường CT
V/v khen thưởng các cá nhân có thành tích XS "Vì sự nghiệp XD và PT Hội cựu giáo chức VN"
V/v khen thưởng các cá nhân có thành tích XS "Vì sự nghiệp XD và PT Hội cựu giáo chức VN"
Công nhận khu phố đạt tiêu chuẩn An toàn về ANTT năm 2018
Công nhận khu phố đạt tiêu chuẩn An toàn về ANTT năm 2018
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5  |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |