Tin nổi bật

Chỉ đạo điều hành của lãnh đạo phường

V/v trích nguồn dự phòng NSBS dự toán chi NS 2019
V/v trích nguồn dự phòng NSBS dự toán chi NS 2019
V/v phê duyệt HS mời thầu gói thầu XDCT: Nhà văn hóa khu 2A
V/v phê duyệt HS mời thầu gói thầu XDCT: Nhà văn hóa khu 2A
V/v phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói CT: Nhà văn hóa khu 2A
V/v phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói CT: Nhà văn hóa khu 2A
V/v thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập
V/v thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tham gia xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2014-2019
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tham gia xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2014-2019
V/v hỗ trợ kinh phí cho các trường, lớp mẫu giáo tổ chức hoạt động Tết thiếu nhi
V/v hỗ trợ kinh phí cho các trường, lớp mẫu giáo tổ chức hoạt động Tết thiếu nhi
V/v phân công nhiệm vụ cho bà Vũ THị Thắng - CC VHXH kiêm Thủ quỹ phường Cẩm Trung
V/v phân công nhiệm vụ cho bà Vũ THị Thắng - CC VHXH kiêm Thủ quỹ phường Cẩm Trung
Các Quyết định thành lập Bộ phận Một cửa phường Cẩm Trung
Các Quyết định thành lập Bộ phận Một cửa phường Cẩm Trung
Trang: 1  |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |